Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.         Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Firmy.

1.2.         Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Pracowników  jest spółka “ABC ZABEZPIECZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527109; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5223017810; REGON: 147366477; adres poczty elektronicznej: info@abc-zabezpieczen.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą.

1.3.         Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie powszechnie określane jako  RODO)

1.4.         Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2.    CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1.         Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.         Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.2.1.      zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi

2.2.2.      marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.3.         Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:

2.3.1.      W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.3.2.      W przypadku Klienta, który korzysta w ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności

2.4.         Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.5.         Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi.

3.    PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1.         Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

3.2.         Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora

4.    PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1.         Usługobiorca lub Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2.         Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3.         W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4.4.         W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do (1) wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

4.5.         W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora  info@abc-zabezpieczen.pl.

5.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZGODNY Z RODO

5.1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

5.1.1. obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji)

5.1.2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ABC Zabezpieczeń  Sp. z o.o.

5.1.3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub innych ustaw)

5.2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych ABC Zabezpieczeń Sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego , będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

5.3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania

5.4.dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych i rachunkowych.

5.5. dane mogą być przechowywane w celu zapobiegania nadużyciom, dla potrzeb statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 15 lat od momentu zakończenia umowy lub zdarzenia powodującego konieczność ich przetwarzania. . Po tym okresie i pod warunkiem braku obowiązku dalszego ich przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.         Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.         Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.2.1.      Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.